De Lindeboom

De Lindeboom is een boom die beter gedijt in de nabijheid van mensen dan in een bos. Van oudsher is deze boom prominent aanwezig in de kern van dorpen en steden. Bij de Kelten en de Germanen werd hij beschouwd als een heilige boom. Hij was het centrum van het sociale leven. Mensen kwamen er samen om hun verhalen te delen. Onder de bescherming van het bladerdak werden er huwelijksfeesten en andere ceremonies gehouden, er werden dorpsvergaderingen belegd en er werden problemen opgelost.

De Lindeboom staat symbool voor verbinding, voor de bescherming van de gemeenschap en voor rechtvaardigheid.

Wij wensen in onze praktijk een symbolische plek aan te bieden "onder de lindeboom". Een plek waar je je verhaal kan doen opdat je weer meer verbinding kan voelen met jezelf en met je naasten.

Contextuele therapie is:

meer evenwicht brengen in je relaties, je werk, je leven.
aandacht hebben voor verbondenheid met mensen doorheen de verschillende generaties.
inzicht verwerven én concrete stappen zetten.
de lasten uit het verleden ombuigen.
de krachten uit het verleden inzetten.
werken aan dialoog, luisteren naar je eigen waarheid én die van de andere, zodat er een nieuw hoopvol verhaal ontstaat.
zoeken naar mogelijkheden en hulpbronnen.

Narratieve therapie is:

nieuwsgierig kijken naar je probleem, wat het met je doet en hoe jij er mee wilt omgaan.
je helpen om weer in contact te komen met je kennis en bekwaamheden om zo je moeilijkheden te lijf te gaan.
in je verhaal je eigen kracht en rijkdom meenemen.
kijken naar wat jij waardevol vindt in het leven.
zoeken naar aangrijpingspunten om nieuwe, constructieve verhalen naar voren te halen.